Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach, dostępnej pod adresem www.bpkokoszkowy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 29 października 2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 maja 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.bpkokoszkowy.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność serwisu zweryfikowano w sposób zautomatyzowany narzędziem Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) z którego wynika, że strona internetowa www.bpkokoszkowy.pl spełnia wymagania w 100 %. Natomiast po dokonaniu audytu dostępności zgodnie ze standardem WCAG 2.1, odnaleziono treści i funkcje niedostępne cyfrowo: historyczne zdjęcia w galerii nie posiadają opisów alternatywnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością, chęci wystosowania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostepności strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Marcin Karwowski, e-mail: biblioteka.kokoszkowy@gmail.com , tel. 58 56 215 09.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka znajduje się w budynku Publicznej Szkoły podstawowej im. Józefa Grzybka
w Kokoszkowach. Budynek na pierwszym poziomie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową - posiada zniwelowane progi, odpowiednią szerokość drzwi oraz toalety dostosowane do potrzeb. Biblioteka posiada pętlę indukcyjną i oznaczenia w alfabecie Braille’a. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online, wymagane jest zgłoszenie potrzeby minimum 2 dni robocze wcześniej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020

Przeglądu deklaracji dokonano dnia: 1 czerwca 2024

Raport o stanie zapewnienia dostępności